การอบรมให้ความรู้ ในหัวข้อ "การจัดทำแผนกลยุทธ์ และ OKRs"

การอบรมให้ความรู้ ในหัวข้อ
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดฝึกการอบรมให้ความรู้ ในหัวข้อ "การจัดทำแผนกลยุทธ์ และ OKRs" ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมในการอบรมฝึกอบรมดังกล่าว

 
เผยแพร่เมื่อ 10 พฤษภาคม 2565 • การดู 300 ครั้ง
 
ย้อนกลับ