กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ตามแนวทางเกณฑ์ CMU-EdPEx ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.

กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ตามแนวทางเกณฑ์ CMU-EdPEx ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ตามแนวทางเกณฑ์ CMU-EdPEx ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. โดยมีศาสตราจารย์ ดร. ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะสถาปัตยกรรม มช. ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

 
เผยแพร่เมื่อ 7 มีนาคม 2565 • การดู 369 ครั้ง
 
ย้อนกลับ