คณาจารย์และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณาจารย์และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าทัศนศึกษาพร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการในเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) นิทรรศการข้าวของเครื่องใช้ ณ เรือนไทลื้อ (หม่อนตุด) นิทรรศการภูมิปัญญาสล่าสร้างเรือนในเรือนทรงปั้นหยา (อนุสารสุนทร) และเรือนล้านนาภายในพิพิธภัณฑ์ฯ นอกจากนี้ ยังเข้าร่วมทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมการตัดตุงล้านนา เพื่อเรียนรู้งานหัตถศิลป์ล้านนา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

 
เผยแพร่เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2565 • การดู 481 ครั้ง
 
ย้อนกลับ