การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตามเกณฑ์แนวทาง CMU-EdPEx ประจำปี 2564

การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตามเกณฑ์แนวทาง CMU-EdPEx ประจำปี 2564
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์แนวทาง CMU-EdPEx ประจำปี 2564  โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร (OQD) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

 
เผยแพร่เมื่อ 13 ธันวาคม 2564 • การดู 71 ครั้ง
 
ย้อนกลับ