จัดอบรมบรรยายในหัวข้อ “การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย”

จัดอบรมบรรยายในหัวข้อ “การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย”
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรม ในหัวข้อ “การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้แผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายโอภาส หมื่นแสน วิศวกร สังกัดฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 - 11.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

 
เผยแพร่เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2564 • การดู 52 ครั้ง
 
ย้อนกลับ