การอบรมการใช้โปรแกรมCanva

การอบรมการใช้โปรแกรมCanva
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดอบรมการใช้โปรแกรม Canva ให้กับบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการนำเสนองานผ่านโปรแกรม Canva ผ่านโปรแกรม Zoom online ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 

 
เผยแพร่เมื่อ 11 กันยายน 2564 • การดู 66 ครั้ง
 
ย้อนกลับ