ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจำปี พ.ศ. 2563  

-----------------------------------      

     ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานโครงการมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติของบุคคลผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม ด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา นั้น      

     บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกหรือสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2563 ได้ดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 5 คน ดังนี้    

          1. นายส่างคำ  จางยอด       สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

          2. นายถนอม  ปาจา            สาขาภาษาและวรรณกรรม

          3. นายอัญเชิญ  โกฎแก้ว     สาขาทัศนศิลป์

          4. นายพลเทพ  บุญหมื่น     สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน

          5. นายชาย  ชัยชนะ           สาขาศิลปะการแสดงหรือการขับขานพื้นบ้าน        

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    

     ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2564

     ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       

 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศผู้ได้รับรางวัล 2563.jpg

เผยแพร่เมื่อ 5 สิงหาคม 2564 • การดู 1,401 ครั้ง
 
ย้อนกลับ