ประกาศสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การงดการเปิดให้บริการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว

ประกาศสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การงดการเปิดให้บริการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา  สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว
 

     ตามที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งที่ 93/2564 เรื่อง มาตรการการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โดยให้โรงเรียนหรือสถานการศึกษาทุกประเภท งดการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (Onsite) ต่อไป และให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from home) ให้เต็มความสามารถที่จะทำได้ เพื่อลดการเดินทางของบุคลากรในสังกัด กอปรกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Work from home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 5) เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     ติดต่อสอบถามข้อมูล 053 - 943626

 
เผยแพร่เมื่อ 30 กรกฎาคม 2564 • การดู 87 ครั้ง
 
ย้อนกลับ