ประกาศสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การงดการเปิดให้บริการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

ประกาศสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การงดการเปิดให้บริการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 

ประกาศสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การงดการเปิดให้บริการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 13 - 31 กรกฎาคม 2564 หรือไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 


ตามที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งที่ 72 / 2564 เรื่องมาตรการการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 โดยให้โรงเรียนหรือสถานการศึกษาทุกประเภท งดการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) และให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) ให้เต็มความสามารถที่จะทำได้ เพื่อลดการเดินทางของบุคลากรในสังกัด กอปรกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (Work from Home)  ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 5) เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดต่อสอบถามข้อมูล 053 - 943626

 
เผยแพร่เมื่อ 12 กรกฎาคม 2564 • การดู 49 ครั้ง
 
ย้อนกลับ