การฝึกอบรมการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

การฝึกอบรมการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดฝึกอบรมการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเลขานุการสำนักหอสมุด เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

 
เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2564 • การดู 144 ครั้ง
 
ย้อนกลับ