จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ผ่านระบบ Zoom Online

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ผ่านระบบ Zoom Online
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ผ่านระบบ Zoom Online ระหว่างเวลา 09.00 -16.00 น. ให้กับคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาทิ ความสำคัญของสำนักงานสีเขียว การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการมลพิษและของเสีย การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

 
เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2564 • การดู 103 ครั้ง
 
ย้อนกลับ