กิจกรรม Happy Body บรรยายให้ความรู้เรื่อง "ออฟฟิศซินโดรมกับการดูแลตัวเอง"

กิจกรรม Happy Body บรรยายให้ความรู้เรื่อง
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดกิจกรรม Happy Body การรบรรยายให้ความรู้เรื่อง "ออฟฟิศซินโดรมกับการดูแลตนเอง" โดยมีนางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักฯ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับนางสาวสุภางค์ เมืองแก้ว พยาบาลอาชีวอนามัย คลินิกโรคจากการทำงาน งานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วิทยากรบรรยาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการ  Happy CPAC : องค์กรแห่งความสุข ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้เรื่องโรคที่เกิดจากการทำงานและการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรค ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 22 มีนาคม 2564 • การดู 356 ครั้ง
 
ย้อนกลับ