คณะครูและนักเรียนในระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณะครูและนักเรียนในระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

คณะครูและนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก และเรียนรู้รูปแบบเรือนโบราณล้านนาจากสถานที่จริง ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 

 
เผยแพร่เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564 • การดู 809 ครั้ง
 
ย้อนกลับ