โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหว" ประจำปี 2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
 

รองศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักฯ ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหว" ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดขึ้น เพื่อให้ความรู้ขั้นพื้นฐานด้านการป้องกันอัคคีภัยและภัยที่เกิดจากแผ่นดินไหวแก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ และเพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยมีทีมวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2564 • การดู 279 ครั้ง
 
ย้อนกลับ