ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางเกณฑ์ CMU-EdPEx ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางเกณฑ์ CMU-EdPEx ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์ CMU-EdPEx ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพตามแนวทางของเกณฑ์ CMU-EdPEx ของคณะแพทยศาสตร์ และนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการประกันคุณภาพของสำนักฯ ทั้งนี้ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์) พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับและทำการบรรยาย

 
เผยแพร่เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2564 • การดู 265 ครั้ง
 
ย้อนกลับ