กิจกรรมการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางเกณฑ์ CMU-EdPEx ของคณะแพทยศาสตร์ มช.

กิจกรรมการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางเกณฑ์ CMU-EdPEx ของคณะแพทยศาสตร์ มช.
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรของส่วนงาน เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพตามแนวทางของเกณฑ์ CMU-EdPEx ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพตามแนวทางของเกณฑ์ CMU-EdPEx ของคณะแพทยศาสตร์ และนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการประกันคุณภาพของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยการศึกษาดังกล่าวมี ศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญพิเศษ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับและบรรยาย

 
เผยแพร่เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2564 • การดู 50 ครั้ง
 
ย้อนกลับ