โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีคุณณิชกานต์ นันชัยวงศ์ และคุณอรุณี คำมาเร็ว ทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ เป็นผู้ถ่ายทอดและให้ความรู้เรื่อง "เทคนิคการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ (CPR)" เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และมีทักษะในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือสถานการณ์จริงได้ ในวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

 

News Clipping-> https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1463855/

 

 
เผยแพร่เมื่อ 22 กันยายน 2563 • การดู 784 ครั้ง
 
ย้อนกลับ