กิจกรรม Happy Body : การตรวจสุขภาพบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2563

กิจกรรม Happy Body : การตรวจสุขภาพบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2563
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม Happy Body : การตรวจสุขภาพบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2563 ในวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องคลินิก 108 ประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวดำเนินงานภายใต้โครงการ Happy CPAC : องค์กรแห่งความสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่บุคลากรของส่วนงาน ให้สามารถป้องกัน ดูแล และลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะทำให้เกิดโรค โดยการเฝ้าระวังติดตามปัญหาสุขภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่องทุกปี

 
เผยแพร่เมื่อ 14 กันยายน 2563 • การดู 353 ครั้ง
 
ย้อนกลับ