ดอกสัก

รวมข่าวทั้งหมด


ทั้งหมด 2451 รายการ
 
 
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2565 (20 พฤษภาคม 2565)
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2565 (20 พฤษภาคม 2565)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี ประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยกรรมการอำนวยการประจำสำนักฯ ได้แก่ กรรมการอำนวยการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) และกรรมการอำนวยการ (ผู้บริหารสำนักฯ) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก: ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) และพิจารณาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนหลัง: มีนาคม - กันยายน 2565) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 23 พฤษภาคม 2565 • การดู 150 ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการจัดการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการจัดการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการจัดการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และข้อมูลด้านการจัดการดูแลสถานที่ การจัดกิจกรรมศิลปะ และงานเทศกาลภายในพิพิธภัณฑ์ฯ แก่คณะศิลปินรุ่นใหม่จาก Mekong Cultural Hub และ Cambodia Living Arts ราชอาณาจักรกัมพูชา ที่ได้เข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริหารจัดการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้กับการทำงานงานด้านการจัดกิจกรรมศิลปะของหน่วยงานดังกล่าว ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 20 พฤษภาคม 2565 • การดู 165 ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การสัมภาษณ์ในโครงการ CHARMS
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การสัมภาษณ์ในโครงการ CHARMS

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและให้การสัมภาษณ์ในเรื่องมุมมองและบทบาทของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณในการสืบสานแนวทางการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นล้านนา แก่คณะผู้ทำวิจัยในโครงการ Carrying heritage buildings as part of urban regions into a modern and energy-efficient society (CHARMS ) จากประเทศเยอรมัน โดยมีสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ดำเนินโครงการหลักในประเทศไทย โดยการสัมภาษณ์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนากลยุทธ์ในการสร้าง Thermal Comfort (ภาวะน่าสบาย) ของอาคารไม้โบราณฝนเขตตัวเมือง จ.เชียงใหม่ โดยผ่านกระบวนการวางแผนและประยุกต์ใช้ความรู้ท้องถิ่นและแนวคิดความยั่งยืนในการดูแลรักษาบ้านไม้ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับคณะผู้วิจัยต่อไป ในวันที่ 29 เมษายน 2565 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 20 พฤษภาคม 2565 • การดู 134 ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การสัมภาษณ์ในโครงการ CHARMS
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การสัมภาษณ์ในโครงการ CHARMS

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและให้การสัมภาษณ์ในเรื่องมุมมองและบทบาทของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณในการสืบสานแนวทางการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นล้านนา แก่คณะผู้ทำวิจัยในโครงการ Carrying heritage buildings as part of urban regions into a modern and energy-efficient society (CHARMS ) จากประเทศเยอรมัน โดยมีสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ดำเนินโครงการหลักในประเทศไทย โดยการสัมภาษณ์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนากลยุทธ์ในการสร้าง Thermal Comfort (ภาวะน่าสบาย) ของอาคารไม้โบราณฝนเขตตัวเมือง จ.เชียงใหม่ โดยผ่านกระบวนการวางแผนและประยุกต์ใช้ความรู้ท้องถิ่นและแนวคิดความยั่งยืนในการดูแลรักษาบ้านไม้ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับคณะผู้วิจัยต่อไป ในวันที่ 29 เมษายน 2565 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 20 พฤษภาคม 2565 • การดู 115 ครั้ง