Search

"นักท่องเที่ยว" ที่เข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา พ.ศ.2566

# เดือน บุคคลทั่วไป นักเรียน/นักศึกษา/อายุมากกว่า 60 ปี เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี/ ผู้พิการ รวม
1 มกราคม 146 38 0 184
2 กุมภาพันธ์ 0 0 0 0
3 มีนาคม 0 0 0 0
4 เมษายน 0 0 0 0
5 พฤษภาคม 0 0 0 0
6 มิถุนายน 0 0 0 0
7 กรกฎาคม 0 0 0 0
8 สิงหาคม 0 0 0 0
9 กันยายน 0 0 0 0
10 ตุลาคม 0 0 0 0
11 พฤศจิกายน 0 0 0 0
12 ธันวาคม 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 146 38 0 184