Search

"นักท่องเที่ยว" ที่เข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา พ.ศ.2565

# เดือน บุคคลทั่วไป นักเรียน/นักศึกษา/อายุมากกว่า 60 ปี เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี/ ผู้พิการ รวม
1 มกราคม 146 91 10 247
2 กุมภาพันธ์ 167 57 8 232
3 มีนาคม 114 41 8 163
4 เมษายน 134 83 7 224
5 พฤษภาคม 149 73 6 228
6 มิถุนายน 168 56 6 230
7 กรกฎาคม 178 72 22 272
8 สิงหาคม 266 122 8 396
9 กันยายน 206 137 9 352
10 ตุลาคม 289 113 19 421
11 พฤศจิกายน 379 215 17 611
12 ธันวาคม 319 119 512 950
รวมทั้งหมด 2,515 1,179 632 4,326