Search

"นักท่องเที่ยว" ที่เข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา พ.ศ.2565

# เดือน บุคคลทั่วไป นักเรียน/นักศึกษา/อายุมากกว่า 60 ปี เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี/ ผู้พิการ รวม
1 มกราคม 146 91 10 247
2 กุมภาพันธ์ 167 57 8 232
3 มีนาคม 114 41 8 163
4 เมษายน 134 83 7 224
5 พฤษภาคม 149 73 6 228
6 มิถุนายน 69 17 4 90
7 กรกฎาคม 0 0 0 0
8 สิงหาคม 0 0 0 0
9 กันยายน 0 0 0 0
10 ตุลาคม 0 0 0 0
11 พฤศจิกายน 0 0 0 0
12 ธันวาคม 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 779 362 43 1,184