Search

"นักท่องเที่ยว" ที่เข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา พ.ศ.2564

# เดือน บุคคลทั่วไป นักเรียน/นักศึกษา/อายุมากกว่า 60 ปี เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี/ ผู้พิการ รวม
1 มกราคม 29 7 0 36
2 กุมภาพันธ์ 122 93 13 228
3 มีนาคม 70 50 2 122
4 เมษายน 35 17 0 52
5 พฤษภาคม 0 0 0 0
6 มิถุนายน 59 16 1 76
7 กรกฎาคม 10 8 2 20
8 สิงหาคม 0 0 0 0
9 กันยายน 46 17 0 63
10 ตุลาคม 160 51 6 217
11 พฤศจิกายน 146 39 4 189
12 ธันวาคม 195 80 21 296
รวมทั้งหมด 872 378 49 1,299