คุณอยู่ที่นี่

โครงการ

กิจกรรมการเสวนา เรื่อง "สงกรานต์ไทยใต้-ปีใหม่ล้านนา"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนา เรื่อง "สงกรานต์ไทยใต้-ปีใหม่ล้านนา" ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ ประธานสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นผู้บรรยายเรื่องสงกรานต์ภาคใต้ และนายสนั่น ธรรมธิ บรรยายเรื่องสงกรานต์ภาคเหนือ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประเพณีและวัฒนธรรมของทั้งสองภาคร่วมกัน วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ สำนักส่งเสริมศิล

ไทย

โครงการศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาและด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ ประจำปี ๒๕๕๗

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาและด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ จังหวัดเชียงราย วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ 

ไทย

โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสุพานุวง

  สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ จัดโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ไทย

รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมความรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม วิถีชีวิตล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมความรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์ เข้าร่วมอบรมในระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารสำนักงาน สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ให้แก่ ครู อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยนักวัฒนธรรม ผู้นำชุมชน มัคคุเทศก์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ไทย

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมดนตรีล้านนา สะล้อ-ซึง

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมดนตรีล้านนา สะล้อ-ซึง จำนวน ๒ รุ่น 

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑ มีนาคม - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม -๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

อบรมทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๘๐๐ บาท

ไทย

พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี ๒๕๕๕

ไทย

     สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ปี ๒๕๕๕ เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติของบุคคลผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้มอบรางวัลและประกาศนียบัตร โดยมีผู้ได้รับรางวัล “ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา” ประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ คุณบุญเสริม สาตราภัย สาขาทัศนศิลป์ (การถ่ายภาพ) แม่ขันแก้ว กันธิมา สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน และแม่ครูบัวเรียว  รัตนมณีภรณ์ สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน การมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นในพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ บริเวณลานสัก ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖

Date: 
จันทร์, 22 เมษายน, 2013 - 10:45

ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปสำคัญใน จ. เชียงใหม่  ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำมหาวิทยาลัย พระพุทธพิงคนคราภิมงคล และพระพุทธบุพพาภิมงคล ประดิษฐานบนรถบุษบก เข้าร่วมขบวนแห่ดังกล่าว  โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ร่วมขบวนสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา  วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖

Date: 
พุธ, 17 เมษายน, 2013 - 10:00

การบรรยายเรื่อง "ประเพณีสงกรานต์ล้านนา "และการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม " โนรา- หนังตะลุง "

ไทย

    สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายเรื่อง "ประเพณีสงกรานต์ล้านนา " เพื่อให้ความรู้เรื่องประเพณีสงกรานต์ล้านนา และเพื่อร่วมอนุรักษ์ประเพณีที่มีมาแต่โบราณอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม โดยชมรมพื้นบ้านล้านนา ชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การแสดงโนรา-หนังตะลุง จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ร่วมแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ-ภาคใต้ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖  ณ โรงละครหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Date: 
พฤหัสบดี, 11 เมษายน, 2013 - 17:00

พิธีเปิดงานละครหุ่นตระการตาอาเซียน ASEAN Enchanting Puppets 2013

ไทย

พิธีเปิดงานละครหุ่นตระการตาอาเซียน ASEAN Enchanting Puppets 2013

    เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ททท. ร่วมกับ มช. ได้จัดพิธีเปิดงานละครหุ่นตระการตาอาเซียน ASEAN Enchanting Puppets 2013 ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุรพล เศวคเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด งานดังกล่าวถือกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2556 โดยการดำเนินงานโดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังมีศิลปินจากคณะละครหุ่นเข้าร่วมทั้งสิ้น 8 ประเทศ ได้แก่ ลาว สหภาพเมียนมาร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ภายในงานพบกับการแสดงจากละครหุ่นจากหลากหลายกลุ่มประเทศอาเซียนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีการสาธิต และการเสวนาเกี่ยวกับศิลปะหุ่นอีกด้วย

   นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีที่ได้เป็นเจ้าภาพในการเป็นศูนย์รวมการสื่อสารผ่านวัฒนธรรม และศิลปะด้านการแสดงหุ่นของแต่ละประเทศ ซึ่งหาชมได้ยากยิ่งในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจากหลากหลายประเทศในกลุ่มอาเซียน ที่ได้ให้การสนับสนุนคณะละครหุ่นซึ่งตัวแทนของแต่ละประเทศได้ให้เกียรติร่วม เสวนา สาธิต และแสดงละครหุ่นตระการตาอาเซียน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือ เพื่อยืนยันว่าแต่ละประเทศพร้อมที่จะรับมือกับการเป็นประชาคมอาเซียนร่วมกันในปี 2558 นี้

   ด้านรองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่าการจัดงานละครหุ่นตระการตาอาเซียน ASEAN Enchanting Puppets 2013 เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคลากรและนักศึกษาจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้นเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ในด้านศิลปะการแสดงละครหุ่น ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงที่เก่าแก่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า ของทุกชาติ และหาชมได้ยากคณะละครหุ่นจากทั้ง 9 ประเทศอาเซียน ที่เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมอันงดงามโดยผ่านศิลปะการแสดงละครหุ่นในครั้งนี้ ยังจะได้ให้ความรู้ในเชิงวิชาการและทางปฏิบัติ ทั้งด้านศิลปะ เทคนิคการบังคับหุ่น รวมทั้งรูปแบบการนำเสนอ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งความเหมือนและความต่าง ให้กับ นักเรียน นักศึกษา กลุ่มศิลปิน รวมทั้งสาธารณชนที่สนใจอีกด้วยโดยทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะมีส่วนเสริมทัศนคติที่ดีและกระตุ้นให้เกิดความสำนึกต่อศิลปวัฒนธรรมในเชิงอนุรักษ์และสร้างสรรค์

   นาย สุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยังกล่าวอีกว่า ความแปลกใหม่ของการจัดงานประจำปี ๒๕๕๖ นี้เป็นความตั้งใจของ ททท. ที่อยากจะต่อยอดหุ่นพื้นบ้านไปสู่กิจกรรมระดับสากลที่เปิดกว้างมากขึ้น นำมาสู่การจัดเทศกาลหุ่นนานาชาติ ภายใต้ชื่องาน “ละครหุ่น ตระการตา อาเซียน” (ASEAN Enchanting Puppets 2013) ซึ่งนอกจากจะเป็นโอกาสในการเผยแพร่ศิลปะการแสดงหุ่นไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติแล้ว ยังนำเอาศิลปะละครหุ่นประจำชาติของประเทศในกลุ่มอาเซียน มานำเสนอเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีศิลปิน นักวิชาการที่เป็นองค์ความรู้มาร่วมถ่ายทอดทั้งในแง่มุมวิชาการ เทคนิคในรูปแบบเสวนา สาธิต นิทรรศการ และการแสดงประกอบแสง สี เสียง ที่จะช่วยเพิ่มอรรถรสในการชมมากขึ้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เชื่อว่า ทุกตัวละครหุ่น ล้วนมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและสามารถสะท้อนวิถีชีวิตที่แตกต่างกันอย่างน่าสนใจ และมีความสอดรับกับการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจำเป็นยิ่งที่เราต้องทำความรู้จักกันในฐานะพลเมืองอาเซียนอีกมิติหนึ่ง มีการเรียนรู้และเคารพในวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย ทำให้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองจากการจัดงานครั้งนี้ จึงเปรียบเสมือนความสำเร็จหนึ่งในการเชื่อมสัมพันธไมตรีอันเหนียวแน่นในความเป็นอาเซียนผ่านการแสดงละครหุ่นได้เป็นอย่างดี 

 

Date: 
อังคาร, 26 กุมภาพันธ์, 2013 - 11:45
Mark to Top: 
ทั่วไป

ร่วมพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัญญาและศาสนา แด่พระเทพวรสิทธาจารย์ (ธงชัย สุวณณสิริ)

ไทย

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัญญาและศาสนา แด่พระเทพวรสิทธาจารย์  โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และรองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวประกาศสดุดีเกียรติคุณ พร้อมด้วย คณะพระภิกษุ สามเณร กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธี ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร  วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

Date: 
ศุกร์, 15 กุมภาพันธ์, 2013 - 18:00

หน้า

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer