พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา


สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุรักษ์กลุ่มเรือนโบราณล้านนา และจัดแสดงในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา (The Lanna Traditional House Museum) เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าด้านสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตล้านนา และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีเรือนโบราณล้านนา 8 หลัง เรือนเครื่องผูก 1 หลัง และยุ้งข้าวล้านนา 4 หลัง ดังนี้

เรือนโบราณล้านนา จำนวน 9 หลัง ประกอบด้วย
          1. เรือนทรงอาณานิคม (ลุงคิว)
          2. เรือนชาวเวียงเชียงใหม่ (พญาปงลังกา)
          3. เรือนกาแล (อุ๊ยผัด)
          4. เรือนกาแล (พญาวงศ์)
          5. เรือนไทลื้อ (หม่อนตุด)
          6. เรือนพื้นถิ่นล้านนา (อุ๊ยแก้ว)
          7. เรือนพื้นถิ่นอำเภอแม่แตง
          8. เรือนทรงปั้นหยา (อนุสารสุนทร)
          9. เรือนเครื่องผูก

ยุ้งข้าวล้านนา (หลองข้าว) จำนวน 4 หลัง ประกอบด้วย
          1. ยุ้งข้าวเรือนกาแลพญาวงศ์ (เลาหวัฒน์)
          2. ยุ้งข้าวอำเภอป่าซาง (นันทขว้าง)
          3. ยุ้งข้าวอำเภอสารภี
          4. ยุ้งข้าวเปลือย

 
มีหัวข้อทั้งหมด 11 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 1 หน้า
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันอาทิตย์ 08.30 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com

>>ระบบสารสนเทศ<<