ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร


อาจารย์ ดร. ม.ร.ว.รุจยา อาภากร
หัวหน้าโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (กรกฎาคม 2528 - 1 กรกฎาคม 2536)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต พุทธวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (2 กรกฎาคม 2536 - 9 กุมภาพันธ์ 2537)
ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รุ่งเรืองศรี
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (7 กุมภาพันธ์ 2537 - 6 กุมภาพันธ์ 2545)
รองศาสตราจารย์พงศ์เดช ไชยคุตร
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (7 กุมภาพันธ์ 2545 - 6 กุมภาพันธ์ 2549)
อาจารย์อำนวย กันทะอินทร์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (7 กุมภาพันธ์ 2549 - 6 กุมภาพันธ์ 2553)
รองศาสตราจารย์อำนาจ อยู่สุข
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (7 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2553)
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (16 กรกฎาคม - 29 ตุลาคม 2553)
E-mail: vpusr@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐม ปฐมธนพงศ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (1 เมษายน - 15 กรกฎาคม 2553)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (30 ตุลาคม 2553 - 7 พฤศจิกายน 2555)
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (8 พฤศจิกายน 2555 - 9 พฤศจิกายน 2559)
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (10 พฤศจิกายน 2559 - 26 สิงหาคม 2561)
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (27 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน)
Tel: 053-943-621
E-mail: vilawan.s@cmu.ac.th
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com