คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการอำนวยการ


รองอธิการบดี (อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก)
ประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
E-mail: ekkachai.m@cmu.ac.th
อาจารย์จุลทัศน์ กิติบุตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์นคร พงษ์น้อย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์วิถี พานิชพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี)
กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
Tel: 053-943-621
E-mail: maisvet@gmail.com
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม)
ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
Tel: 053-943-622
E-mail: m_manasam@hotmail.com
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com