การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ข้อควรปฏิบัติ


1. ห้ามบันทึกข้อมูลซ้ำ
2. ห้ามบันทึกข้อมูลแทนผู้อื่น(โดยใช้การ Login แทน)
3. เข้าระบบโดยใช้ Account ของมหาวิทยาลัยของท่าน mail@cmu.ac.th

>> คู่มือการใช้งาน <<


กรุณาเลือกผู้รับการประเมิน

Submit
<