ปณิธาน-วิสัยทัศน์-พันธกิจ

ปณิธาน-วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ปณิธาน (Resolution)
     สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์ที่จะเป็นศูนย์กลางที่มีชีวิตชีวาของกิจกรรมทางด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

วิสัยทัศน์ (Vision)
     สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่ความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้วยความมุ่งมั่น และการสร้างสรรค์อย่างมีอัตลักษณ์

พันธกิจ (Missions)
     1. ทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นสมบัติของท้องถิ่นและของประเทศชาติโดยส่วนรวม
     2. รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลความรู้ และสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
     3. สร้างค่านิยมและยกระดับจิตสำนึกการตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาวุฒิภาวะทางจิตวิญญาณ
     4. ประสานงานเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือผ่านการบูรณาการและการแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
     5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นธรรมาภิบาลและการพึ่งตนเอง เพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืนของการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร (Values and Organization Culture)
image-1
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com