ปณิธาน-วิสัยทัศน์-พันธกิจ

ปณิธาน-วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ปณิธาน
     สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์ที่จะเป็นศูนย์กลางที่มีชีวิตชีวาของกิจกรรมทางด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

วิสัยทัศน์
     พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง แหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตด้านวัฒนธรรมล้านนาชั้นนำในภาคเหนือ

พันธกิจ
     1. ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และสร้างรากฐานสู่ล้านนาสร้างสรรค์อย่างมีอัตลักษณ์
     2. บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม
     3. บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน

ค่านิยม
     Creativity คิดอย่างสร้างสรรค์ : ปฏิบัติงานด้วยความคิดในมุมมองแห่งความสร้างสรรค์ สุนทรียะแห่งศิลปะ วัฒนธรรม ทั้งของท้องถิ่นและชาติ มีความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก
     Passion รักอย่างลึกซึ้ง : ความรักและคิดจะทำงานที่ตนทำให้ดีลึกซึ้ง มีความสุขกับงานที่ตนทำและรับผิดชอบ ตอบสนองในการบริการผู้อื่นและผู้ร่วมงาน
     Affection อยู่อย่างชื่นชอบ : ปฏิบัติงานในองค์กรของตนเองด้วยความยินดี ชื่นชอบ สมานสามัคคี ปกป้องและรักองค์กร
     Classic ดำรงตนอย่างเป็นแบบฉบับ : การประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ให้สมกับเป็นต้นแบบที่ดีของการดำรงตน โดยเฉพาะในเรื่องศิลปวัฒนธรรม

วัฒนธรรมองค์กร
     เติมชีวา คงคุณค่าความสง่างามแห่งมรดกทางวัฒนธรรมล้านนา
image-1
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com