ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานประจำปี 2560 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

          สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2536 โดยมีพันธกิจหลักในการทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สร้างรากฐานการเรียนรู้ล้านนาสร้างสรรค์อย่างมีอัตลักษณ์ บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม และบริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานที่ผ่านมามีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยงานและองค์กรในภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการแก่สังคม ให้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้
          รายงานประจำปี 2560 ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) ที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) ใช้ไปพลางก่อนสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จะเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ ให้ดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืนสืบไป

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล ที่นี่
https://drive.google.com/open?id=1y3tPrKiXyENbmerfoRR9CnYMTB8h3lar


เขียน: 11 พ.ค 2561 03:21:13 น. (view: 99)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันอาทิตย์ 08.30 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com

>>ระบบสารสนเทศ<<