ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม


ขอเชิญร่วมเสนอประวัติและผลงาน เพื่อคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ 2560

ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ 2560 เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติของบุคคล ผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมด้านการแสดง และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา ซึ่งรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติของผู้ทรงคุณวุฒิ และศิลปินที่มีคุณูปการต่องานศิลปวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ.2552 โดยคัดเลือก และมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ให้กับศิลปินพื้นบ้าน ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สาขาของรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560
1.1 สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
1.2 สาขาภาษาและวรรณกรรม
1.3 สาขาทัศนศิลป์
1.4 สาขาประติมากรรม
1.5 สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
1.6 สาขาศิลปะการแสดง และการขับขานพื้นบ้าน

2. คุณสมบัติของผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา
ประจำปี พ.ศ. 2560
2.1 เป็นชาวล้านนามาแต่กำเนิด และ/หรือ
2.2 มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มาไม่น้อยกว่า 20 ปี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม
2.3 ไม่มีประวัติด่างพร้อยในด้านศีลธรรม เป็นผู้ตั้งมั่นในคุณธรรมและมีจริยธรรม
ที่ดีงาม เป็นแบบอย่างของคนในสังคม

3. การเสนอประวัติและผลงานของผู้เข้ารับการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล
ภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560
มีรายละเอียดดังนี้
3.1 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ.2560 จะต้องจัดทำประวัติและผลงานเป็นรูปเล่มจำนวน 1 เล่ม
3.2 บันทึกข้อมูลดังกล่าวเป็นไฟล์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ลงบนแผ่นซีดี
3.3 บันทึกภาพประกอบข้อมูลประวัติและผลงาน เป็นไฟล์ jpg ที่คมชัดลงแผ่นซีดี
3.4 นำส่งมายังสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239
ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ 50200โทรศัพท์(๐๕๓)943638 / โทรสาร (053) 222680 ภายในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2561

4. การประกาศผลการพิจารณา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดิน
ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ.2560 จะได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลฯ และจะประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 2 เมษายน 2561 ให้ผู้ได้รับการพิจารณาทราบโดยตรงและทางเว็บไซต์ art-culture.cmu.ac.th โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

5. การมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560
พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560 จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน
พ.ศ.2561 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีพ.ศ.2561 โดยผู้ได้รับรางวัล จะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติดังต่อไปนี้
5.1โล่รางวัลเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรชูเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5.2เงินรางวัล
5.3นิทรรศการเชิดชูเกียรติ ประวัติ และผลงานศิลปิน

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ (053) 943638 / โทรสาร(053) 222680

ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560 ตามลิงค์ด้านล่างนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : act-file180118085721.pdf

เขียน: 18 ม.ค 2561 08:54:27 น. (view: 132)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com