ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม


การประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับชาติ ครั้งที่ 1

โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับชาติ ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2558 ในหัวข้อ “ล้านนาในกระแสความเปลี่ยนแปลง” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ประธานกรรมการบริหารโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงานว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการล้านนาคดีศึกษาได้รวบรวมข้อมูลและทำการวิจัยครอบคลุมทั้ง 8 ด้านล้านนาคดี ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 นี้ จึงได้นำความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่ให้กับหน่วยงานภาคราชการ มหาวิทยาลัย โรงเรียน รวมถึงผู้สนใจและประชาชนทั่วไป นำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านล้านนาคดีศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศ และเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการล้านนาคดีศึกษาให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
โดยรูปแบบของการประชุมสัมมนา เป็นการนำเสนอข้อมูลล้านนาคดีทั้ง 8 ด้าน ที่ทำการวิจัยมาในช่วงปี พ.ศ. 2556-2558 ในรูปแบบของโปสเตอร์ นิทรรศการและการนำเสนอผลงานเพื่อให้เห็นภาพรวมของการดำเนินงานโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผ่านมาอย่างเป็นรูปธรรม

โดยด้านที่ 1 ภาษา วรรณกรรม และวรรณศิลป์ นำเสนอผลงานที่ศึกษาเกี่ยวกับอักษรและอักขรวิธีล้านนา ตัวเลข การสะกดคำพิเศษแบบต่างๆ หมวดอักษรพิเศษในล้านนาภาษาล้านนาเชิงสนทนา และคำเรียกชื่ออาหาร
ด้านที่ 2 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี นำเสนอการศึกษาวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้คนล้านนาในบริบททางประวัติศาสตร์และโบราณคดี
ด้านที่ 3 ปรัชญา ศาสนา ความเชื่อ นำเสนอเรื่องภูมิปัญญานครน่านผ่านเอกสารโบราณที่พบในใบลานพระนครน่านสมัยเจ้าอนันตวรฤทธิเดชฯ
ด้านที่ 4 ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรี และนาฏยกรรมนำเสนอเรื่องการสำรวจพื้นที่วัฒนธรรมการตีกลองล้านนา
ด้านที่ 5 สถาปัตยกรรม นำเสอเรื่องวัสดุและการก่อสร้างสถาปัตยกรรมตะวันตกในล้านนา
ด้านที่ 6 การกิน การอยู่ เครื่องนุ่งห่ม นำเสนอข้อมูล 4 เรื่องด้วยกัน ประกอบด้วยเรื่องแรก เอกลักษณ์เรือนไทยวน:กรณีศึกษาเปรียบเทียบเรือนไทยวนเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ และอุตรดิตถ์เรื่องที่ 2 ภูมิปัญญาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรของคนล้านนาเรื่องที่ 3 องค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมการกินของชาวล้านนาและสุดท้ายภูมิปัญญาล้านนาผ้าไทยวน
ด้านที่ 7 การแพทย์ล้านนา นำเสนอเรื่องClinical Study Thai Massage, and Thai Herbal Compress versus Oral Ibuprofen in Symptomatic Treatment of Osteoarthritis of the Knee: A Randomized Controlled Trial และสาธิตการนวดสวนดอก
ด้านที่ 8 มานุษยวิทยา นำเสนอ หัวข้อทั้งหมด 2 เรื่อง ประกอบด้วยเรื่องแรก งานประเวณีไหว้พระธาตุ ครูบา และตำนานเมืองลื้อและการฟื้นฟูภูมิปัญญาชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ: บทเรียน และประสบการณ์

อีกทั้งได้เรียนเชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีผลงานด้านล้านนาคดีศึกษา มาเป็นองค์ปาฐกถาและร่วมเสวนาวิชาการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อานันท์ กาญจนพันธุ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณสรัสวดี อ๋องสกุล, อาจารย์ ดร. ชยันต์ วรรธนะภูติ, อาจารย์ วิถี พานิชพันธ์ รวมถึงการจัดนิทรรศการและการสาธิตจากเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล ที่ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับผ้าล้านนามาจัดแสดงและเผยแพร่ในการสัมมนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลักษณ์ ศรีป่าซาง จากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ได้นำเสนอเรื่องคง เข้ม ข่าม ขลังเครื่องรางล้านนารวมทั้งได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมมาจัดนิทรรศการในครั้งนี้ คือ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตลื้อ บ้านใบบุญ สภาวัฒนธรรมอำเภอสันกำแพง พ่อครูส่างคำ จางยอด และครูสุทัศน์ สินธพทอง

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการและผลงานวิจัยทางด้านล้านนาคดีศึกษาทั้ง 8 ด้านอีกด้วย โดยการประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558


เขียน: 14 ก.ย 2558 12:14:15 น. (view: 90)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันอาทิตย์ 08.30 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com

>>ระบบสารสนเทศ<<