ดอกสัก

กิจกรรมสำนัก


ทั้งหมด 347 รายการ
 
 
พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีมอบรางวัลรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติของผู้ทรงคุณวุฒิและศิลปินที่มีคุณูปการต่องานศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้มอบรางวัลให้กับผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 1. นายอินสม ปัญญาโสภา สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2. นายก๋วนดา เชียงตา สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน 3. นายสุริยา ยศถาวร สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน 4. นายบุญรัตน์ ทิพย์รัตน์ สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน 5. นางวิไล บุญเทียม สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นในพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 ณ บริเวณลานสัก ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
เผยแพร่เมื่อ 27 เมษายน 2558 • การดู 152 ครั้ง
ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำมหาวิทยาลัย พระพุทธพิงคนคราภิมงคล และพระพุทธบุพพาภิมงคล ประดิษฐานบนรถบุษบก ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปสำคัญใน จ. เชียงใหม่ ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนาวันที่ 13 เมษายน 2558
เผยแพร่เมื่อ 17 เมษายน 2558 • การดู 112 ครั้ง
"กิจกรรม Lanna Culture Workshop"

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Lanna Culture Workshop ภายใต้โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย-ล้านนา โดยบรรยายให้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมล้านนาและจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับความรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมล้านนา และมีเจตคติที่ดีต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 9 เมษายน 2558 • การดู 126 ครั้ง
ขอเชิญร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558
ขอเชิญร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์ในงาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่” ซึ่งจัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นประจำทุกปี ด้วยการจัดรถบุษบกอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัย และขบวนแห่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ.2558 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริม ทำนุบำรุง อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ได้รับหน้าที่ในการออกแบบและจัดตกแต่งรถบุษบกให้มีความสวยงาม โดยอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พระพุทธพิงคนคราภิมงคล ประดิษฐานเป็นองค์ประธานในบุษบกปราสาทแบบศิลปะล้านนา เพื่อความเป็นศิริมงคลในชีวิตแก่ผู้ที่ได้สรงน้ำและสักการะกราบไหว้ ส่วนด้านหน้าของตัวรถประดับตกแต่งด้วยเทวดา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าเทวดาได้เสด็จลงมาจากสรวงสวรรค์เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระสำคัญนี้ ส่วนด้านหลังรถเป็นวิมานปราสาทที่เป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์วิมานชั้นฟ้าต่างๆ อีกทั้งประดับประดาด้วยดอกไม้สดอย่างสวยงาม ขบวนสรงน้ำพระของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำขบวนโดยผู้บริหาร ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการคณะ/สถาบัน/สำนัก พร้อมทั้งคณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา ซึ่งการสรงน้ำพระในวันปีใหม่เมืองนั้นชาวล้านนาเชื่อว่าจะส่งผลให้เกิดความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตตลอดทั้งปี อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไปพร้อมๆ กับการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป
เผยแพร่เมื่อ 8 เมษายน 2558 • การดู 211 ครั้ง
ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมแห่งประเทศไทย
ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมแห่งประเทศไทย

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในโครงการประชุมสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมแห่งประเทศไทย ที่เข้าร่วมประชุมฯ เรื่อง "ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์" ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2558 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และร่วมรับประทานอาหารกลางวันแบบล้านนา ในวันที่ 4 เมษายน 2558 ณ เรือนไทลื้อหม่อนตุด พิพิธภัณฑ์เรือนโลราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 8 เมษายน 2558 • การดู 117 ครั้ง
ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา
ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา

นางรุจิรา คอทอง เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน โดยนิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-30 เมษายน 2558 พร้อมกันนี้ ได้มีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดการเขียนเรียงความในหัวข้อ "สมเด็จพระเทพในดวงใจ" ในวันที่ 2 เมษายน 2558ณ ห้องโถง ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 3 เมษายน 2558 • การดู 141 ครั้ง
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่ 1 เมษายน 2558 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 1 เมษายน 2558 • การดู 105 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558 ที่จัดขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโครงการฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เลขานุการอำนวยการโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จากคณะและส่วนงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2558 • การดู 117 ครั้ง
ร่วมพิธีทำบุญและพิธีเปิดอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่
ร่วมพิธีทำบุญและพิธีเปิดอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่

นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ หัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีทำบุญและพิธีเปิดอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ โดยมีนายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่ 24 มีนาคม 2558 ณ อาคารสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2558 • การดู 110 ครั้ง
โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม เหนือ-ใต้
โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม เหนือ-ใต้

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม เหนือ-ใต้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรและผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าพบ ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย อ.ดร.สำราญ ชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะผู้บริหารและบุคลากรให้การต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ส่วนแสดงนิทรรศการของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ในจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และจังหวัดภูเก็ต
เผยแพร่เมื่อ 19 มีนาคม 2558 • การดู 120 ครั้ง
พิธีเปิดนิทรรศการวิถีชีวิตล้านนากับเรือนโบราณ ผ่านผลงานจิตรกรรม คุณพ่อบุญปั๋น พงษ์ประดิษฐ์
พิธีเปิดนิทรรศการวิถีชีวิตล้านนากับเรือนโบราณ ผ่านผลงานจิตรกรรม คุณพ่อบุญปั๋น พงษ์ประดิษฐ์

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 18.00 น. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดนิทรรศการวิถีชีวิตล้านนากับเรือนโบราณ ผ่านผลงานจิตรกรรม คุณพ่อบุญปั๋น พงษ์ประดิษฐ์ โดยมีผู้ช่วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานว่า การจัดนิทรรศการวิถีชีวิตล้านนากับเรือนโบราณ ผ่านผลงานจิตรกรรม คุณพ่อบุญปั๋น พงษ์ประดิษฐ์ นั้น ได้เน้นผลงานของคุณพ่อบุญปั๋น พงษ์ประดิษฐ์ จิตรกรล้านนาในอดีต ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตล้านนากับเรือนโบราณ นำมาจัดแสดงในนิทรรศการ และมีการจัดบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ภาพจิตรกรรมฝาผนังในภาคเหนือของไทย:บุญปั๋น พงษ์ประดิษฐ์” โดยอาจารย์ ดร. Sebastian Tayac ผู้ศึกษาวิจัยงานของศิลปินบุญปั๋น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ศิลปิน และบุคคลที่สนใจ ได้รับทราบผลงานของศิลปินท้องถิ่นในอดีต และให้สังคมได้รับรู้และตระหนักถึงคุณค่าของงานจิตรกรรมในล้านนา นอกจากนี้ การจัดนิทรรศการดังกล่าว ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ศิลปิน และบุคคลทั่วไป ได้รู้จัก รับทราบและความเข้าใจงานจิตรกรรมล้านนา ควบคู่ไปกับสถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตของชาวล้านนาในอดีต ในมุมมองของศิลปินรุ่นบุกเบิก ที่มีอารมณ์ขันและมุมมองล้านนาร่วมสมัยในอดีต โดยสำเนาภาพถ่ายทั้งหมด และของใช้ส่วนตัวของศิลปินบุญปั๋น ที่นำมาจัดแสดงครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากรศ. เบญจวรรณ ทองศิริ ครอบครัวทายาทของ คุณพ่อบุญปั๋น และคณะทำงานที่ช่วยกันรวบรวมผลงานของคุณพ่อบุญปั่น พงษ์ประดิษฐ์ รวมทั้งการจัดแสดงเครื่องแต่งกาย ภาพลายเส้นเรือนโบราณ มาจัดแสดงให้ทุกท่านได้ชม โดยนิทรรศการดังกล่าวเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชมทุกวันในช่วงตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม - 10 เมษายน 2558 เวลา 09.30-16.30 น.ณ เรือนลุงคิว พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-943 625
เผยแพร่เมื่อ 11 มีนาคม 2558 • การดู 139 ครั้ง