การบรรยาย เรื่อง การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

การบรรยาย เรื่อง การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" (Lifelong Learning) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ดังกล่าว ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 • การดู 270 ครั้ง
 
ย้อนกลับ