การบรรยายเรื่อง การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

การบรรยายเรื่อง การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" (Lifelong Learning) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ดังกล่าว ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
การบรรยายเรื่อง การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
การบรรยายเรื่อง การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
การบรรยายเรื่อง การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
การบรรยายเรื่อง การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
การบรรยายเรื่อง การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
การบรรยายเรื่อง การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
การบรรยายเรื่อง การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
การบรรยายเรื่อง การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
การบรรยายเรื่อง การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
เผยแพร่เมื่อ 12 กรกรฎาคม 2562 • การดู 50 ครั้ง
 
ย้อนกลับ