ร่วมพิธีไหว้ครูวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ร่วมพิธีไหว้ครูวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีไหว้ครูวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 และมอบเงินสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาในนามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ โดยมีนายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โดยมีคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้แทนจากส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
 
เผยแพร่เมื่อ 6 มิถุนายน 2562 • การดู 50 ครั้ง
 
ย้อนกลับ