ขอเชิญร่วมโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา ของกิ๋นตามฤดู เล่าสู่กั๋นฟัง (อาหารล้านนาในฤดูฝน)

 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา ของกิ๋นตามฤดู เล่าสู่กั๋นฟัง (อาหารล้านนาในฤดูฝน) วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562(อาหารล้านนาในฤดูฝน) เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดกิจกรรม : - บรรยายเรื่อง ฝนมาอาหารมี วิทยากรโดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ - บรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ หัวข้อ อาหารล้านนาคุณค่าคู่คุณภาพ (อาหารล้านนาในฤดูฝน) วิทยากรโดย แพทย์หญิงลลิตา ธีระสิริ -บรรยายให้ความเรื่อง เห็ดในฤดูฝน วิทยาโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สายสมร ลำยอง และ ดร.ณครินทร์ สุวรรณราช ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ฝึกปฏิบัติการทำอาหารล้านนาในฤดูฝน วิทยากรฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานกาดหมั้วเฮือนคำปีน ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตามช่องทางดังนี้ 1. สมัครด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมธรรม มช. ในวันและเวลาราชการ 2. Scan QR Code เพื่อสมัครออนไลน์ และดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร 3. สมัครได้ที่ Link : https://drive.google.com/open?id=1z8wx0vSvumjAsz3kCMOX8Kmpa43pP_aMHRNeWxyniag 4. สมัครได้ที่ website สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : http://art-culture.cmu.ac.th/activitydetail.php?act_id=774&acmain_id=2 หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียน 200 เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกปฏิบัติ ค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะการชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/12244nMNB88pY8_WI9gQeq5IIN7tz70PPbcprdVI7k5I/edit#gid=1964302929 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053 943 625 , 053 943 638 ดาวน์โหลดกำหนดการ และใบสมัครได้ตามไฟล์ PDF ด้านล่างนี้ !!
 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง act-file190529092352.pdf

เผยแพร่เมื่อ 29 พฤษภาคม 2562 • การดู 224 ครั้ง
 
ย้อนกลับ