ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรอาหารล้านนาตามฤดูกาล

 
กำหนดการกิจกรรมของกิ๋นตามฤดู เล่าสู่กั๋นฟัง "อาหารล้านนาในฤดูร้อน" ภายใต้โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 กำหนดการ 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร/อาหารว่าง 09.00 - 10.00 น. บรรยายเรื่องวัฒนธรรมการกินของชาวล้านนา วิทยากรโดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ 10.00 - 11.30 น. บรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ หัวข้อ โภชนาการอาหารล้านนาในฤดูร้อน วิทยากรโดย คุณนันท์นภัส ร่องดุสิต (โภชนากร ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช.) 11.30 - 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 -13.30 น. ฝึกปฏิบัติ การทำอาหารล้านนา (ตำมะม่วง, แกงผักหวานป่า-ไข่มดส้ม, แกงขนุน, และห่อนึ่งหมู) วิทยากรโดย กลุ่มกาดหมั้วเฮือนคำปีน แบ่ง 4 กลุ่ม ตามรายการอาหาร - แกงผักหวานป่า-ไข่มดส้ม(ศาลาวัฒนธรรม) - แกงขนุน(เรือนแม่แตง) - ตำมะม่วง (เรือนไทลื้อ) - ห่อนึ่งหมู(ศาลาวัฒนธรรม) 13.30 - 16.00 น. ทัศนศึกษา เที่ยวชม ซื้อของพื้นบ้าน ณ ตลาดของป่าบ้านทาป่าเปา จังหวัดลำพูน หมายเหตุ กำหนดการ และรายการอาหารสำหรับการฝึกปฏิบัติ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม * อาหารล้านนาในฤดูร้อน : 5 เมษายน 2562 * อาหารล้านนาในฤดูฝน : 14 มิถุนายน 2562 ลงทะเบียนเพียง ท่านละ 200 บาท/กิจกรรม สมัครได้ที่ --> https://bit.ly/2UuKZY5 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบจำนวน 30 ท่าน/หลักสูตร) ตรวจสอบรายชื่อ https://docs.google.com/spreadsheets/d/12244nMNB88pY8_WI9gQeq5IIN7tz70PPbcprdVI7k5I/edit?fbclid=IwAR3dF29UXVIX-iSwnHYws3hkqs6bqbcKs7U6MV7Qr4drdHGKcALY7-JCudc#gid=1964302929 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053 943 625 และ 053 943 638
 
เผยแพร่เมื่อ 13 มีนาคม 2562 • การดู 512 ครั้ง
 
ย้อนกลับ