โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักฯ นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรเข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พิพิธภัณฑ์บ้านชินประชา พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ และแหล่งสถาปัตยกรรมของจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต
 
เผยแพร่เมื่อ 11 มีนาคม 2562 • การดู 8 ครั้ง
 
ย้อนกลับ