การฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหว ประจำปีงบประมาณ 2562

การฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหว ประจำปีงบประมาณ 2562
 
ขอเรียนเชิญผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหว ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
 
เผยแพร่เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2562 • การดู 93 ครั้ง
 
ย้อนกลับ