ขอเชิญชวนเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561

ขอเชิญชวนเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัล “ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประจำปี พ.ศ. 2561 ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติของบุคคล ผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม ด้านศิลปวัฒนธรรมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา ซึ่งรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติของผู้ทรงคุณวุฒิ และศิลปินที่มีคุณูปการต่องานศิลปวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ.2552 โดยคัดเลือกและมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ และศิลปินพื้นบ้าน ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. สาขาของรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561 1.1 สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 1.2 สาขาภาษาและวรรณกรรม 1.3 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม การถ่ายภาพ) 1.4 สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน 1.5 สาขาศิลปะการแสดง และการขับขานพื้นบ้าน 2. คุณสมบัติของผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561 2.1 เป็นชาวล้านนามาแต่กำเนิด 2.2 มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มาไม่น้อยกว่า 20 ปี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม 2.3 ไม่มีประวัติด่างพร้อยในด้านศีลธรรม เป็นผู้ตั้งมั่นในคุณธรรมและมีจริยธรรมที่ดีงาม เป็นแบบอย่างของคนในสังคม 2.4 เป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป 3. การเสนอประวัติและผลงานของผู้เข้ารับการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดังนี้ 3.1 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561 จะต้องจัดทำประวัติและผลงาน เป็นรูปเล่ม จำนวน 1 เล่ม 3.2 บันทึกข้อมูลดังกล่าวเป็นไฟล์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ลงบนแผ่นซีดี 3.3 บันทึกภาพประกอบข้อมูลประวัติและผลงาน เป็นไฟล์ jpg ที่คมชัด ลงแผ่นซีดี 3.4 นำส่งมายังสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0 5394 3638 โทรสาร 0 5322 2680 ภายในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2562 4. การประกาศผลการพิจารณา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561 จะได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลฯ และประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 18 มีนาคม 2562 ให้ผู้ได้รับการพิจารณาทราบโดยตรง และทางเว็บไซต์ art-culture.cmu.ac.th โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 5. การมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561 พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561 จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ.2562 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังต่อไปนี้ 5.1 โล่รางวัลเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5.2 เงินรางวัล 5.3 นิทรรศการเชิดชูเกียรติ ประวัติ และผลงานศิลปิน 6. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0 5394 3638 / โทรสาร 0 5322 2680 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการเสนอชื่อ ได้ตามไฟล์ PDF ด้านล่างนี้!!
 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง act-file190128090408.pdf

เผยแพร่เมื่อ 28 มกราคม 2562 • การดู 197 ครั้ง
 
ย้อนกลับ