กิจกรรม Happy Soul พาชมวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็งบ้านแม่แจ่ม

กิจกรรม Happy Soul พาชมวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็งบ้านแม่แจ่ม
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม Happy Soul พาชมวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็งบ้านแม่แจ่ม เพิ่มพูนขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานตลอดจนเป็นแรงจูงใจในการทำงาน และช่วยปรับปรุงศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน โดยนำบุคลากรสำนักฯ เข้าชมวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็งบ้านแม่แจ่มและเรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่น เป็นกิจกรรมที่เน้นสร้างความสุขให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ช่วยเปิดโลกทัศน์ในมุมมองต่างๆได้มากยิ่งขึ้น ในวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ อ.แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 
กิจกรรม Happy Soul พาชมวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็งบ้านแม่แจ่ม
กิจกรรม Happy Soul พาชมวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็งบ้านแม่แจ่ม
กิจกรรม Happy Soul พาชมวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็งบ้านแม่แจ่ม
กิจกรรม Happy Soul พาชมวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็งบ้านแม่แจ่ม
กิจกรรม Happy Soul พาชมวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็งบ้านแม่แจ่ม
กิจกรรม Happy Soul พาชมวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็งบ้านแม่แจ่ม
กิจกรรม Happy Soul พาชมวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็งบ้านแม่แจ่ม
กิจกรรม Happy Soul พาชมวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็งบ้านแม่แจ่ม
กิจกรรม Happy Soul พาชมวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็งบ้านแม่แจ่ม
กิจกรรม Happy Soul พาชมวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็งบ้านแม่แจ่ม
กิจกรรม Happy Soul พาชมวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็งบ้านแม่แจ่ม
กิจกรรม Happy Soul พาชมวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็งบ้านแม่แจ่ม
กิจกรรม Happy Soul พาชมวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็งบ้านแม่แจ่ม
กิจกรรม Happy Soul พาชมวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็งบ้านแม่แจ่ม
กิจกรรม Happy Soul พาชมวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็งบ้านแม่แจ่ม
กิจกรรม Happy Soul พาชมวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็งบ้านแม่แจ่ม
เผยแพร่เมื่อ 28 มกราคม 2562 • การดู 12 ครั้ง
 
ย้อนกลับ