ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตามแนวทางเกณฑ์ CMU-EdPEx ประจำปี 2561 (26 พฤศจิกายน 2561)

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตามแนวทางเกณฑ์ CMU-EdPEx ประจำปี 2561 (26 พฤศจิกายน 2561)
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx) เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
 
เผยแพร่เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2561 • การดู 107 ครั้ง
 
ย้อนกลับ