ร่วมงานขบวนแห่กระทงใหญ่ ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2561

ร่วมงานขบวนแห่กระทงใหญ่ ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2561
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมงานขบวนแห่กระทงใหญ่ ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ส่งกระทงใหญ่พร้อมริ้วขบวนวิจิตรตระการตา “มงคลคชสาร” เข้าร่วมขบวนแห่ในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ดังกล่าว ซึ่งออกแบบและจัดทำโดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรูปแบบแนวคิดการออกแบบเกี่ยวกับ “พระบรมธาตุดอยสุเทพ” โดยให้เจดีย์ที่บรรจุพระธาตุตั้งอยู่บนหลังช้างมงคล สัตว์มงคลในพุทธศาสนา เป็นสัญลักษณ์ของพระบารมีในพระมหากษัตริย์ อีกทั้ง ช้าง ยังเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่างเทินพระบรมธาตุดอยสุเทพ สื่อให้เห็นถึงความรุ่งเรือง ทางด้านวัฒนธรรมประเพณี และความรุ่งเรืองทางพุทธศาสนา ภายใต้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มีการตกแต่งตัวรถ ได้จำลองสระบัว อันอุดมไปด้วยดอกบัวหลากหลายพันธุ์ ทั้งกอจงกลนี อุบลเขียว อุบลแดง อุบลขาว ปทุมแดง ปทุมขาว และโกมุท ที่เบ่งบานดอกสีสันต่างๆ ในสระน้ำที่มีสีใสดังแก้วมณี รอบๆ สระบัวประดับด้วยช้าง 10 ตระกูลในอิริยาบทที่แตกต่างกันไป ประกอบด้วย ตระกูลฉัททันต์ มีผิวกายขาวบริสุทธิ์ดุจสีเงินยวง ตระกูลอุโบสถ มีลักษณะสูงใหญ่สง่างาม ผิวดังสีทอง ตระกูลเหมหัตถี มีผิวสีเหลืองดังทอง ตระกูลมงคลหัตถี ผิวดังสีดอกอัญชัน ตระกูลคันธหัตถี ผิวตัวดังไม้กฤษณา ตระกูลปิงคลหัตถี สีตัวเหลืองอ่อนดังสีตาแมว ตระกูลตัมพหัตถี ผิวสีทองแดง ตระกูลปัณฑรหัตถี สีตัวสีขาวดังเขาไกรลาศ ตระกูลคังไคยหัตถี สีกายดังสีอุทกวารี ตระกูลกาฬวกหัตถี มีสีกายดังสีปีกกา ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ เทศบาลนครเชียงใหม่
 
เผยแพร่เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2561 • การดู 262 ครั้ง
 
ย้อนกลับ