พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 24

 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 24 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดขึ้นระหว่างวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม – วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันพิโมกข์มุข จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนา สติ เชาวน์อารมณ์ เชาวน์จิตวิญญาณ ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2561
 
เผยแพร่เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2561 • การดู 96 ครั้ง
 
ย้อนกลับ