มอบกระเช้าขอบคุณแด่ ศ.คลินิก นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์

 
คณะผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมอบกระเช้าขอบคุณแด่ ศ.คลินิก นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ ในโอกาสที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอำนวยการประจำสำนักฯ ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561
 
เผยแพร่เมื่อ 16 ตุลาคม 2561 • การดู 101 ครั้ง
 
ย้อนกลับ