ขอแสดงความยินดีกับ นายสนั่น ธรรมธิ ที่ได้รับรางวัลติโลกราชานุสรณ์

 
นายสนั่น ธรรมธิ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับรางวัลติโลกราชานุสรณ์ ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม โดยสำนักศาสนศึกษาวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง พร้อมด้วยคณะกรรมการทุนนิธิติโลกราชานุสรณ์ ได้จัดขึ้นในงานฉลองเปรียญธรรม และพิธีถวายทุนการศึกษา แก่พระภิกษุสามเณร จ.เชียงใหม่ โดยมีคุณหญิงสุภัทรา ตันติพิพัฒน์พงศ์ เป็นผู้มอบ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561
 
เผยแพร่เมื่อ 6 ตุลาคม 2561 • การดู 16 ครั้ง
 
ย้อนกลับ