สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการบรรยายเรื่องการพัฒนากระบวนการทำงานตามแนวทาง Kaizen

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการบรรยายเรื่องการพัฒนากระบวนการทำงานตามแนวทาง Kaizen
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการบรรยายเรื่องการพัฒนากระบวนการทำงานตามแนวทาง Kaizen โดยมีนางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์และบรรยายให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวให้แก่บุคลากรสำนักฯ ได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของแต่ละบุคคลตามแนวทางของkaizen ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 
เผยแพร่เมื่อ 31 กรกฎาคม 2561 • การดู 128 ครั้ง
 
ย้อนกลับ