ผนึกกำลัง 4 สถาบันการศึกษา จัดสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม : สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา

ผนึกกำลัง 4 สถาบันการศึกษา จัดสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม : สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา
 
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม : สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมและล้านนาคดีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือโดยมีหน่วยงานความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเป็นแกนนำหลักในการจัดงานจาก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมนำเสนอผลงานพร้อมแลกเปลี่ยนแนวความคิด วิธการดำเนินงานด้านวิชาการ บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านศิลปวัฒนธรรมกับผู้แทนจากหน่วยงานการศึกษาอื่นๆ อาธิ ผู้แทนจากโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และสถาบันการศึกษาอื่นๆอีกด้วย โดยการจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม : สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา จะได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถติดตามข่าวสารการร่วมงานได้ที่ http://art-culture.cmu.ac.th หรือ Facebook:สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโทรศัพท์ 053-943625 ,053-943637
 
เผยแพร่เมื่อ 25 พฤษภาคม 2561 • การดู 137 ครั้ง
 
ย้อนกลับ