รายงานประจำปี 2560 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

รายงานประจำปี 2560 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 
          สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2536 โดยมีพันธกิจหลักในการทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สร้างรากฐานการเรียนรู้ล้านนาสร้างสรรค์อย่างมีอัตลักษณ์ บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม และบริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานที่ผ่านมามีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยงานและองค์กรในภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการแก่สังคม ให้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้           รายงานประจำปี 2560 ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) ที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) ใช้ไปพลางก่อนสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จะเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ ให้ดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืนสืบไป ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล ที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1y3tPrKiXyENbmerfoRR9CnYMTB8h3lar
 
เผยแพร่เมื่อ 11 พฤษภาคม 2561 • การดู 58 ครั้ง
 
ย้อนกลับ