ผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560

ผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและศิลปินที่มีคุณูปการต่องานศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยในปีนี้ มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1.นายสักเสริญ รัตนชัย รางวัล ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560 สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2.นายนันท์ นันท์ชัยศักดิ์ รางวัล ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560 สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 3.นางสุจิตรา คำขัติย์ รางวัล ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560 สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน 4.นายประสิทธิ์ วงค์สายา รางวัล ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560 สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน 5.นางอบเชย ศรีสุข รางวัล ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560 สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จะได้จัดให้มีพิธีมอบมอบรางวัล ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมพิธีฯ และร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053-943 625 ,053- 943 638
 
ผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560
ผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560
เผยแพร่เมื่อ 3 เมษายน 2561 • การดู 16 ครั้ง
 
ย้อนกลับ