โครงการพัฒนาองค์กร สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561

โครงการพัฒนาองค์กร สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการพัฒนาองค์กร สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้บุคลากรสำนักฯ ได้รับความรู้จากการศึกษาดูงานและนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานที่รับผิดชอบ โดยได้ศึกษาดูงานด้านต่างๆได้แก่ พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย สถาบันศิลปกรรม กรมศิลปากร ศึกษาดูงานด้านทำนุบบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานด้านประกันคุณภาพและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและเรือนไทย มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งศึกษาวิถิีชีวต และสถานที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี และเยี่ยมชมเมืองมัลลกิา ร.ศ.124 ในระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2561
 
เผยแพร่เมื่อ 16 มีนาคม 2561 • การดู 84 ครั้ง
 
ย้อนกลับ