พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ที่สำเร็จการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมศึกษา ที่สำนักฯได้จัดขึ้นให้กับนักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2561 โดยในพิธีดังกล่าวได้มีการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะร่วมกับนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการบูรณาการและเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากทั้งสองมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 
เผยแพร่เมื่อ 12 มีนาคม 2561 • การดู 52 ครั้ง
 
ย้อนกลับ